Mindre administration

Endeavor hjälper IP-Only att automatisera

IP-Only kunde efter implementationen automatisera sina processer, minska administrationen och få en bättre kontroll och uppföljning.
 Endeavors branscherfarenhet och lösning för avtalshantering samt systemets flexibilitet och utbyggbarhet lägger grunden till en fortsatt tillväxt och möjligheten att kunna anpassa verksamheten till nya behov, säger Mikael Philipsson, VD på IP-Only.

IP-Only startade sin verksamhet 1999 och byggde från början upp en verksamhet baserad på en övertygelse om internet och IP som centrala bärare för all form av kommunikation. Över tid har de samlat kompetens och personer med kunskap och erfarenhet av att bygga och driva en komplett, modern infrastruktur av fibernät, datacenter och tekniska tjänsteplattformar.

Bakgrund
IP-Only hade innan projektet en systemkarta med flera system för att hantera vad de kallade affärskonfigurator-processen. De hade ett separat CRM-system för att hantera leads och affärsmöjligheter, ett system för att beräkna vilka tjänster som kunde erbjudas kunden, ett system för marginalkalkyl samt ett för offerter och avtal. Denna process ville IP-Only automatisera för att förenkla för de ca 100 säljarna. Innan projektet var affärsprocessen manuell vilket gjorde det svårt att få nya säljare att förstå vilka tjänster som IP-Only kunde erbjuda kunderna.

Målsättning
Målet med projektet var att minska administrationen, automatisera affärsprocessen och öka spårbarheten. Följande mål definierades med införande av nytt system:

 • Ange information endast en gång – tex adresser
 • Återanvänd data som redan finns i systemet
 • Automatiskt uppdatera information
 • Få mer korrekta siffror i säljpipe/rapporter
 • Minska risken för felaktiga avtal
 • Underlätta signeringsförfarandet
 • Underlätta för nya medarbetare
 • Integrera

Arbetet
Tryggheten med Microsoft som ett långsiktigt och stabilt system samt att plattformen är flexibel och kan förändras vid behov var avgörande för valet av Microsoft Dynamisc CRM. Att valet föll på Endeavor som partner berodde på vår förmåga att förstå IP-Onlys verksamhet och tolka behoven på ett bra sätt. Lösningen som Endeavor levererade stöder processerna lead, affärsmöjligheter, offert och avtal samt innehåller integration mot kalkyleringsverktyg för prissättning, adressvalidering mot Google maps och elektroniskt signering av avtal.

För IP-Only är Microsoft Dynamics CRM idag ett centralt och verksamhetskritiskt system och ny funktionalitet adderas till löpande.

Resultat och affärsnytta
IP-Only har uppnått följande resultat på införandet av Microsoft Dynamics CRM:

 • Minskad administration
 • Tydligare samarbete i organisationen och i enskilda affärer
 • Information i ett system och inte i flera som de hade tidigare
 • Bättre uppföljning och kontroll genom:
  • Värde på offerter
  • Avtal
  • Kalkyler på alla offerter/avtal
 • Automatisering och systematisering av ett antal arbetsprocesser
 • Högre kvalitet på data